Termine


TBA                          Kihon 4 Seminar mit Shidoshi Thorsten Helm

TBA                          Hanbo 2 Seminar mit Shidoshi Thorsten Helm

TBA                          Jahresabschluss Kabuto and Friends


                                                                          2025

TBA                          Jubiläumsseminar "30 Jahre Bujinkan in Marl"

TBA                          Jubiläumsseminar "15 Jahre Kabutodojo"


                                                                            ...